รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่  
1.น.ส. อุทัยพรรณ  หาญใจ  จี๊ด    
2.นาย จรินทร์   ภิรมย์ปักษา  จรินทร์    
3.นาย สิทธิศาสตร์     สายแก้ว  โป้ง    
4.น.ส.อำไพพรรณ    ธานะ ติ๋ว    
5.น.ส. ศิริลักษณ์   คำหล้า      

ใส่ความเห็น