รพ.รามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่
1.นาย เฉลียว   ชัยชนะ ภาควิชาศัลยศาสตร์  รพ.รามาธิบดี ถ.พระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 (086-5031787)

haishana.ch@hotmail.com

2.น.ส.บุญทิวา  บุรินทราภิบาล เจี๊ยบ 081-822-5542
3.นาง วรรณฤดี  ทองเชิด อ๊อฟ 089-159-3595 s_wanrudee@hotmail.com
4.น.ส.วิไลลักษณ์  ศรประสิทธิ์ ใหม่ 089-638-5944
5.นาง พัชรา      แป้นอินทร์ พัช 086-096-0060
6.นาย อานนท์   จันทะนุกูล อั๋น 081-604-7698

modfozitis@hotmail.com

7.นาย อรรถพล  ตุนหนแย้ม กุ้ง 084-727-8477

ใส่ความเห็น